Política de Privacitat

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del tractament de dades personals

Identitat del Responsable: Víctor Luna Puerto
Nom comercial: EcoGIRA
NIF/CIF: 47661156G
Direcció: Carrer Pau Claris, 25, 5è - 2a. 08830 - Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Activitat: Serveis en Medi Ambient i Sostenibilitat

Aquesta política fa referència a les dades personals que EcoGIRA tracta en l’exercici de les seves activitats com a empresa de serveis. En el tractament de les dades personals s’apliquen en tot moment els principis, pautes i exigències del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016) i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

EcoGIRA és responsable del tractament de les dades personals que s’obtenen per mitjà d’aquest lloc web. Ho és també de les dades personals que obté dels seus clients i proveïdors, així com de les dades dels seus empleats i col·laboradors. En aquests casos EcoGIRA és la responsable del tractament de les dades en el sentit de l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades.

EcoGIRA és responsable del tractament de les dades personals que s’obtenen per mitjà d’aquest lloc web. Ho és també de les dades personals que obté dels seus clients i proveïdors, així com de les dades dels seus empleats i col·laboradors. En aquests casos EcoGIRA és la responsable del tractament de les dades en el sentit de l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades.

Per la seva naturalesa i especialització, EcoGIRA tracta també dades en compliment dels encàrrecs dels seus clients. En aquests casos el responsable del tractament serà el mateix client, assumint EcoGIRA la funció d’encarregat del tractament, en el sentit de l’article 4.8 del Reglament General de Protecció de Dades.

Amb quina finalitat tractem les dades?

Tractem les dades personals pensant en els drets de les persones i sempre de manera proporcional. Entre les activitats principals d’EcoGIRA figuren l’organització i gestió de campanyes de comunicació, projectes educatius, gestió de la participació i serveis de consultoria, activitats que porta a terme per encàrrec d’empreses i d’organismes públics.

D’altra banda EcoGIRA tracta dades que queden sota la seva exclusiva responsabilitat. Enumerem seguidament les principals finalitats dels tractaments efectuats per EcoGIRA com a responsable del tractament.

Serveis als clients. Registrem els nostres clients i tractem les dades addicionals que es puguin generar com a resultat de la relació comercial. En el procés de contractació es demanen les dades imprescindibles, entre les quals han de figurar dades bancàries que seran comunicades a entitats bancàries en el moment de facturar i únicament per aquesta finalitat. La relació de prestació de serveis comporta altres tractaments, com ara incorporar les dades a la comptabilitat, la facturació o informació a l’administració tributària.

Informació dels nostres productes i serveis. Mentre existeix relació contractual amb els seus clients, EcoGIRA fa servir les dades de contacte per comunicar informació pròpia d’aquesta relació, informació que podrà circumstancialment incloure referències dels nostres serveis, siguin de caràcter general o referits més específicament a les característiques i necessitats del client. EcoGIRA envia informació dels seus serveis a persones que ho sol·liciten, hagi existit o no relació comercial prèviament. En aquests casos se sol·licita el seu consentiment de forma explícita.

Gestió de les dades dels nostres proveïdors. Registrem i tractem les dades dels proveïdors de qui obtenim serveis o béns. Poden ser les dades de persones que actuen com a autònoms i també dades de representants de persones jurídiques. Obtenim les dades imprescindibles per mantenir la relació comercial, els destinem únicament a aquesta finalitat i en fem l’ús propi d’aquesta classe de relació.

Atenció a consultes. Atenem les consultes de les persones que contacten amb nosaltres per mitjà de formularis de contacte de la nostra pàgina web. Els utilitzem únicament per aquesta finalitat. Atenem telefònicament les persones que es posen en contacte amb nosaltres per aquesta via.

Selecció de personal. Guardem els currículums que ens fan arribar persones interessades a treballar amb nosaltres i tractem també dades personals resultants dels processos de selecció de personal. Ho fem amb la finalitat d’analitzar l’adequació del perfil dels candidats als llocs vacants o de nova creació. El nostre criteri és conservar durant un termini màxim de dos anys també les dades de les persones que no acabin essent contractades, per si a curt termini es produeix una nova vacant o nou lloc de treball. Tanmateix, en aquest darrer cas, eliminem immediatament les dades si la persona interessada ens ho demana.

Videovigilància. En l’accés a les nostres instal·lacions s’informa, quan és el cas, de l’existència de càmeres de videovigilància mitjançant els rètols homologats. Les càmeres enregistren imatges només dels punts en els quals és justificat per a garantir la seguretat dels béns i de les persones. Les imatges s’utilitzen únicament per aquesta finalitat.

Usuaris de la nostra web. El sistema de navegació i el programari que possibilita el funcionament de la nostra web recullen les dades que ordinàriament es generen en l’ús dels protocols d’Internet. En aquesta categoria de dades hi ha, entre altres, l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona que es connecta al lloc web. Aquesta informació no s’associa a altres dades de les persones usuàries i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web. La nostra web utilitza galetes (cookies) que permeten fer estadístiques i recollir informació tècnica per facilitar l’accessibilitat i l’ús eficient del lloc. Podeu llegir més informació sobre les galetes que utilitzem en la nostra Política de Cookies.

Quina és la legitimació legal per al tractament de les dades?

Els tractaments de dades que portem a terme tenen diferents fonaments legals, segons la naturalesa de cada tractament. Enumerem els casos principals quan EcoGIRA té la condició de responsable del tractament.

En compliment d’una relació precontractual. Cas de les dades de possibles clients o proveïdors amb qui tenim relacions prèvies a la formalització d’una relació contractual, com ara l’elaboració d’un estudi de pressupostos. És també el cas del tractament de dades de persones que ens han fet arribar els seus currículums i que participen en processos selectius.

En compliment d’una relació contractual. Cas de les relacions amb els nostres clients i proveïdors i totes les actuacions i usos que aquestes relacions comporten.

En compliment d’obligacions legals. Les comunicacions de dades a l’administració tributària ve establerta per normes reguladores de les relacions comercials. Pot produir-se el cas d’haver de comunicar dades a òrgans judicials o a cossos i forces de seguretat també en compliment de normes legals que obliguen a col·laborar amb aquests estaments públics.

Basant-se en el consentiment. Quan fem enviaments d’informació dels nostres productes o serveis tractem les dades de contacte dels receptors amb la seva autorització o consentiment explícit. Les dades de navegació que puguem obtenir per mitjà de cookies els obtenim amb el consentiment de la persona que visita la nostra web, consentiment que pot revocar en qualsevol moment desinstal·lant aquestes cookies.

Per interès legítim. Les imatges que obtenim amb les càmeres de videovigilància es tracten per l’interès legítim de la nostra empresa de preservar els seus béns i instal·lacions. El nostre interès legítim justifica també el tractament de dades que obtenim dels formularis de contacte.

A qui es comuniquen les dades?

Com a criteri general únicament comuniquem dades a administracions o poders públics i sempre en compliments d’obligacions legals. A efectes de facturació dels nostres serveis les dades es poden comunicar a entitats bancàries. En casos justificats comunicarem les dades als cossos i forces de seguretat o als òrgans judicials competents.

En un altre sentit, per a determinades tasques obtenim els serveis d’empreses o persones que ens aporten la seva experiència i especialització. En algunes ocasions aquestes empreses externes han d’accedir a dades personals de la nostra responsabilitat. No es tracta pròpiament d’una cessió de dades sinó d’un encàrrec de tractament. Únicament es contracten serveis d’empreses que garanteixen el compliment de la normativa de protecció de dades. En el moment de la contractació es formalitzen les seves obligacions de confidencialitat i es fa un seguiment de la seva actuació. Pot ser el cas de serveis d’allotjament de dades, de serveis de suport informàtic o d’assessories jurídiques, comptables o fiscals.

Quant de temps conservem les dades?

Es conserven les dades fins que no prescriguin les responsabilitats legals derivades de la relació contractual. En el cas de les dades que es tracten sobre la base del consentiment de la persona interessada, es conserven fins que aquesta persona no revoca aquest consentiment. Les imatges obtingudes per les càmeres de videovigilància es conserven com a màxim durant un mes, si bé en el cas d’incidents que ho justifiquin es conservaran el temps necessari per facilitar les actuacions dels cossos i forces de seguretat o dels òrgans judicials.

Quins drets tenen les persones en relació amb les dades que tractem?

Tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades, les persones de qui tractem dades tenen els drets següents:

A saber si es tracten. Qualsevol persona té, en primer lloc, dret a saber si nosaltres tractem les seves dades, amb independència de si ha existit una relació prèvia.

A ser informat en la recollida. Quan les dades personals s’obtenen del mateix interessat, en el moment de proporcionar-les ha de tenir informació clara de les finalitats a les quals es destinaran, de qui serà el responsable del tractament i de la resta d’aspectes derivats d’aquest tractament.

A accedir-hi. Dret molt ampli que inclou el de saber amb precisió quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la qual es tracten, les comunicacions a altres persones que se’n faran (si és el cas) o el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.

A demanar-ne la supressió. En determinades circumstàncies existeix el dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i en van justificar el tractament.

Demanar la limitació del tractament. També en determinades circumstàncies es reconeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades.

A la portabilitat. En els casos previstos a la normativa es reconeix el dret a obtenir les dades personals pròpies en un format estructurat d’ús comú llegible per màquina, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament si així ho decideix la persona interessada.

A oposar-se al tractament. Una persona pot adduir motius relacionats amb la seva situació particular, motius que comportaran que deixin de tractar-se les seves dades en el grau o mesura que li pugui comportar un perjudici, excepte per motius legítims o l’exercici o defensa davant reclamacions.

A no rebre informació comercial. Atendrem immediatament les peticions de no seguir enviant informació comercial a les persones que prèviament ens ho haguessin autoritzat.

Com es poden exercir o defensar els drets?

Els drets que acabem d’enumerar es poden exercir adreçant una sol·licitud escrita a EcoGIRA a l’adreça postal, al Carrer Pau Claris, 25, 5è 2a, de Sant Boi de Llobregat (08830 - Barcelona); o bé enviant un correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., indicant en tots els casos “Protecció de dades personals”.

Si no s’ha obtingut resposta satisfactòria en l’exercici dels drets és possible presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la seva pàgina www.agpd.es.

La Política de Privacitat ha estat actualitzada per darrera vegada el 17/04/2020.

Back to Top